Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου /PDPA/ έχει ως στόχο να εξηγήσει ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς, γιατί και πώς το κάνουμε, ποια είναι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα /PDPA/ και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων /Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 - ΓΚΠΔ - που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική ως "ΓΚΠΔ"/.
Η παρούσα ΠΟΠΣ είναι ενημερωμένη από τις 8.01.2021.

Η "PRIMODNIK" Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να αναπροσαρμόζει την ΠΟΠΣ ανά πάσα στιγμή, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στη διεύθυνση: www.prirodnik.com /Η ιστοσελίδα/.

Για τους σκοπούς του LPP:

"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα": κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί με αναφορά στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με βάση το όνομα, τον μοναδικό αριθμό, τη διεύθυνση και άλλα δεδομένα θέσης, το επιγραμμικό αναγνωριστικό ή με βάση έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν ειδικά τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική και διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

"Υπεύθυνος επεξεργασίας": ο φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους φορείς, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον καθορισμό του μπορεί να καθορίζονται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο βουλγαρικό δίκαιο. Στην παρούσα περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία "PRIRODNIK" Ltd, UIC BG206207374, έδρα και διεύθυνση. 1618, Σόφια, ul. Βουλγαρική Λεγεώνα 6E.

"Εκτελών την επεξεργασία": φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

"Επεξεργασία": κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση των δεδομένων, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

"Εποπτική αρχή": ανεξάρτητη δημόσια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός της πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο Διαχειριστής:

 • συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και ακολουθεί την ορθή πρακτική,
 • προστατεύει τους χρήστες, τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της,
 • διασφαλίζει τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων,
 • παρέχει προστασία από τους κινδύνους που συνδέονται με παραβιάσεις δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς;

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς με διάφορους τρόπους:

 • Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας φόρμες /ερωτήματα, παραγγελίες, ειδοποιήσεις και άλλες ειδοποιήσεις/ που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπο - υποβάλλοντας τα, μοιράζεστε εν γνώσει σας τα προσωπικά σας δεδομένα και συναινείτε να υποβληθούν σε επεξεργασία για τον σκοπό για τον οποίο τα έχετε παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 α) ΓΚΠΔ. Ο όγκος των δεδομένων είναι σε σχέση με τους δηλωμένους σκοπούς.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω παρατηρήσεων
Μερικές φορές συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς παρατηρώντας τη συμπεριφορά σας στον Ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις συνήθεις προσεγγίσεις του Διαδικτύου για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, π.χ., χρησιμοποιώντας εξοπλισμό δικτύου για την παρακολούθηση της διεύθυνσης IP σας, αναλύοντας πληροφορίες που είναι διαθέσιμες ως μέρος της επικοινωνίας στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούμε για την καταγραφή και την ανταλλαγή αναγνωριστικών για εσάς και τη συσκευή σας, π.χ., αιτήματα HTTP GET/POST, χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα της JavaScript και άλλων τυποποιημένων και ευρέως χρησιμοποιούμενων γλωσσών προγραμματισμού WEB για την ανάκτηση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με το πλαίσιο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την ανάλυση οθόνης, τη γλώσσα κ.λπ. Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, μοιράζεστε εν γνώσει σας αυτά τα προσωπικά δεδομένα και συναινείτε στην επεξεργασία τους για τον σκοπό για τον οποίο τα δώσατε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ.
 • Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους
Μερικές φορές ενδέχεται να λαμβάνουμε δεδομένα από τρίτους, π.χ. δεδομένα από το προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να συνδυαστούν με άλλα προσωπικά δεδομένα που ήδη κατέχουμε για εσάς. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα μόνο εάν έχετε προηγουμένως εκφράσει, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 lit. a ΓΚΠΔ, συναινείτε ρητά, μέσω των εργαλείων συνεργατών, στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό και στην παροχή τους σε τρίτους.
 • Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση ρυθμίσεων και αναγνωριστικών που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Ορισμένα από αυτά τα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας, ενώ άλλα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης της, καθιστώντας την πιο λειτουργική και ευχάριστη για εσάς. Επισκεπτόμενοι την Ιστοσελίδα μας, μοιράζεστε εν γνώσει σας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και συλλέγονται μέσω των cookies και συναινείτε στην επεξεργασία τους για τον σκοπό για τον οποίο τα έχετε παράσχει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για τα cookies μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για τα cookies που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς μόνο βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας που δίνεται μέσω των εργαλείων και των λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Η νομική βάση για τη συλλογή αυτών των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ. Δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν μία από τις υποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

 • Όταν συμπληρώνετε και μας στέλνετε αιτήματα, παραγγελίες, κοινοποιήσεις δικαιώματος υπαναχώρησης ή άλλες φόρμες, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται ανάλογα με τους σκοπούς της φόρμας. Συνήθως, πρόκειται για το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας - κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πόλη και φυσική διεύθυνση παράδοσης, δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς της πληρωμής για την παράδοση των αιτούμενων παραγγελιών σας. Σε αυτή την περίπτωση, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, επεξεργαζόμενοι και παραδίδοντας την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε την παραγγελία σας.
 • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω παρατηρήσεων
Για όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου, συλλέγουμε συνήθως τα ακόλουθα δεδομένα: τη διεύθυνση IP από την οποία επισκέπτεστε- το αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησής σας- το αναγνωριστικό της κινητής συσκευής σας- το μη προσωπικό αναγνωριστικό σας- το ιστορικό συμπεριφοράς σας - σελίδες που επισκεφτήκατε, χρόνος που δαπανήσατε κ.λπ.- τη συμπεριφορά σας σε σχέση με το περιεχόμενο του ιστότοπου/της εφαρμογής για κινητά - πλοήγηση, στοιχεία διεπαφής που χρησιμοποιήθηκαν, χρόνος παραμονής- τις αναζητήσεις σας- τη συμπεριφορά σε σχέση με τις διαφημίσεις που σας προβάλλονται - ποιες και πόσες διαφημίσεις προβάλλονται- πού προβάλλονται- διαφημίσεις που είδατε- εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του με τον βέλτιστο τρόπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Εάν αρνηθείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.

 • Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους
Ανάλογα με την πηγή δεδομένων, αυτά περιλαμβάνουν: βασικές πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης- στοιχεία που επιλέγετε να μοιραστείτε σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις λογαριασμού κοινωνικών μέσων- τις επαφές σας και τον τρόπο σύνδεσής σας με αυτές. Σε αυτή την περίπτωση, η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας με τον βέλτιστο τρόπο για τις προτιμήσεις σας. Εάν αρνηθείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.


Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας
Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για την καλύτερη προβολή του περιεχομένου σε εσάς, για την ταχύτερη φόρτωση της Ιστοσελίδας και για την προστασία της Ιστοσελίδας και εσάς από βλάβες. Τέτοια δεδομένα είναι, για παράδειγμα, τα δεδομένα της συνεδρίας σας - αποθηκευμένο περιεχόμενο κ.λπ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης δεδομένα που σχετίζονται με την ταυτοποίησή σας σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας μας.

 • Για τη συμβατική εκτέλεση των υπηρεσιών μας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία πώλησης και παράδοσης των επιλεγμένων προϊόντων σας.

 • Διατήρηση και πρόσβαση σε πληροφορίες
Αυτός ο σκοπός είναι επικουρικός για την εκπλήρωση άλλων σκοπών - μέσω της χρήσης διαφόρων τεχνικών μηχανισμών, θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε οποιονδήποτε από τους άλλους σκοπούς που περιγράφονται, όπως η αποθήκευση και η πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, π.χ. αναγνωριστικά συσκευής, αναγνωριστικά χρήστη, αναγνωριστικά διαφήμισης, cookies και άλλες τεχνολογίες.

 • Να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μεταξύ άλλων για να τα παρέχουμε στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, καθώς και για σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο μιας σύμβασης.

Ποιος άλλος έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες;

Μερικές φορές αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους - τους συνεργάτες μας ή φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι από το νόμο να επιθεωρούν ή/και να παρακολουθούν τις δραστηριότητές μας, όπως:

 • Τρίτα μέρη με τα οποία έχουμε συμβατική σχέση για τη χρήση Virtual Private Servers (VPS),
 • Αναγνωρισμένοι από τον κλάδο πάροχοι λύσεων που έχουν δηλώσει δημόσια τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως η Google και το Facebook. Η συγκατάθεση περιλαμβάνει επίσης την τοποθέτηση και χρήση μοναδικών απροσωποποιημένων αναγνωριστικών σήμανσης, μεταξύ άλλων με τη χρήση cookies, localStorage ή άλλης κατάλληλης γενικά αποδεκτής τεχνολογίας ιστού,
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, όπως λογιστές και λογιστικά γραφεία, ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, νομικοί - δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία και δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, διαφημιστικά γραφεία και εταιρείες δημοσίων σχέσεων, εταιρείες διαχείρισης συστημάτων δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών,
 • τις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μόνο έως ότου επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο τα παρέχετε. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει πέραν αυτής της περιόδου μόνο εάν η αποθήκευση σχετίζεται με την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών μας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της,
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας με γραπτό αίτημα προς εμάς,
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα ή με νομική βάση που έχει πάψει να υφίσταται (ανάκληση της συγκατάθεσης, εκπλήρωση του αρχικού σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν κ.λπ.),
 • Το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων να ενημερώσει τα τρίτα μέρη στα οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων έχει παράσχει τα δεδομένα σας σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Πολιτικής ή των εφαρμοστέων νόμων έχουν παραβιαστεί.

Πώς μπορώ να λάβω, να ενημερώσω και να διαχειριστώ τα προσωπικά μου δεδομένα;

Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον διαχειριστή "PRIRODNIK" Ltd., υποβάλλοντας σχετικό ρητό αίτημα. Μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας στη διεύθυνση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση. Bulgarian Legion 6E - με επιστολή ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μπορείτε εύκολα να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες που συλλέγετε μέσω των λειτουργιών του Ιστότοπου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε αυτό μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Cookie που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.