Όροι παροχής υπηρεσιών

I. ΘΕΜΑ

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις προορίζονται να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΦΥΣΗ, έδρα και καταστατική έδρα στην καταστατική έδρα Αρ. Bulgarian Legion 6E /Προμηθευτής, Πωλητής/, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος www.prirodnik.com /Η Ιστοσελίδα/ και οι χρήστες της Ιστοσελίδας /Συνδρομητές, Αγοραστές, Αποδέκτες/.

II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

2. Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

 • Όνομα του προμηθευτή.
 • Έδρα και καταστατική έδρα. Έδρα και καταχωρισμένη διεύθυνση. Εγγεγραμμένο γραφείο.
 • Λεπτομέρειες διεύθυνσης:. Sofia 1618, ul. 02/400 56 56, e-mail: info@prirodnik.com
 • Καταχώρηση σε δημόσια μητρώα: Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Μη Κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων στον Οργανισμό Μητρώου με UIC BG206207374.

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ

3. Ο ιστότοπος είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, προσβάσιμο μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.prirodnik.com, μέσω του οποίου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να:

 • Να δείτε τα προϊόντα που προσφέρει ο Προμηθευτής, τα χαρακτηριστικά τους, την τιμή και τους όρους παράδοσης,
 • Να συνάπτουν συμβάσεις αγοράς και πώλησης αγαθών της επιλογής τους με τον Προμηθευτή,
 • Για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα,
 • Να εγγραφούν για να λαμβάνουν πληροφορίες από τον Προμηθευτή σχετικά με προωθητικές ενέργειες- Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως χρήστες αυτού του τύπου υπηρεσιών, που απορρέουν από το νόμο και από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

IV. ΤΕΧΝΙΚΆ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

4. Η σύμβαση για την αγορά και την πώληση των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής μπορεί να συναφθεί μέσω της διεπαφής της Ιστοσελίδας ή με την υποβολή της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

5. Η σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη συνάπτεται στη βουλγαρική γλώσσα και αποτελεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη παραγγελία του Χρήστη και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο.

6. Ο Χρήστης θα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση με τον Προμηθευτή σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στον Ιστότοπο ή κατόπιν τηλεφωνικής συμφωνίας.

7. Ο Πάροχος περιλαμβάνει στη διεπαφή του δικτυακού τόπου του τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν από τη δήλωση σύναψης της σύμβασης.

8. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ο χρήστης ολοκληρώνει την παραγγελία του. Η παραγγελία ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης έχει τσεκάρει το πλαίσιο ελέγχου "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους και Προϋποθέσεις" και έχει πατήσει ένα κουμπί που τον καθοδηγεί να στείλει τις πληροφορίες στον προμηθευτή.

9. Εάν ο Χρήστης επιλέξει να υποβάλει την παραγγελία του μέσω τηλεφώνου, θεωρείται ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση συνάπτεται από τη στιγμή της προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν, την τιμή του και τους όρους παράδοσης.

10. Για τη σύναψη σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών, ο Προμηθευτής ενημερώνει ρητά τον Χρήστη εντός της ίδιας ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αποστέλλοντας επιβεβαίωση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο Χρήστης. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 ανωτέρω, ο Προμηθευτής θα περιλαμβάνει στην επιβεβαίωση σύνδεσμο προς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας. Η επιβεβαίωση περιέχει τις κύριες παραμέτρους του παραγγελθέντος προϊόντος - τύπος, μοντέλο, τιμή, τρόπος πληρωμής/τρόπος πληρωμής- ποσότητα- τρόπος και προθεσμία παράδοσης και το οφειλόμενο κόστος παράδοσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης του Χρήστη.

11. Η δήλωση σύναψης της σύμβασης και η επιβεβαίωση της παραλαβής της θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί όταν οι παραλήπτες τους έχουν πρόσβαση σε αυτές.

V. ΌΡΟΙ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

12. Βάσει της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών που συνάπτεται με τον Χρήστη, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει /κατά περίπτωση/, να μεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει στον Χρήστη τα αγαθά που ζητούνται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, έναντι της υποχρέωσης του Χρήστη να καταβάλει το τίμημα και τα έξοδα παράδοσής τους, όπως ρητά ορίζεται από τον Προμηθευτή.

13. Τα έξοδα παράδοσης δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων. Ο Προμηθευτής υποδεικνύει στον Χρήστη την τιμή παράδοσης αφού ο Χρήστης κατηγοριοποιήσει τους όρους υπό τους οποίους επιθυμεί να του παραδοθούν τα αγαθά και πριν ο Χρήστης ολοκληρώσει την παραγγελία του.

14. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που ζητά ο Χρήστης εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας του Χρήστη. Στις περιπτώσεις που ο χρόνος παράδοσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι διαφορετικός από αυτόν που αναφέρεται στο παρόν, ο Προμηθευτής θα το αναφέρει ρητά, ώστε η πληροφορία αυτή να περιέλθει στον Χρήστη πριν αυτός ολοκληρώσει την παραγγελία του.

15. Όταν τα αγαθά που παραγγέλνει ο χρήστης δεν είναι διαθέσιμα στον προμηθευτή και όταν τα αγαθά πρέπει να προσαρμοστούν με χάραξη, προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων ή με άλλα μέσα κατά προτίμηση του χρήστη, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται κατά το χρόνο που απαιτείται για την παραγγελία ή/και την κατασκευή - μεταξύ 2 και 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που η περίοδος αυτή είναι μεγαλύτερη, ο Προμηθευτής ενημερώνει ρητά τον Χρήστη σχετικά.

16. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που δηλώνουν οι χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώνουν οι χρήστες είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

17. Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά και εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, των κριτηρίων και των όρων που είναι αποδεκτά στην πράξη, του καταναλωτικού ή του εμπορικού δικαίου.

18. Ο χρήστης και ο προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και με ηλεκτρονικές δηλώσεις κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής πιστοποίησης και του άρθρου 11 του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου.

19. Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους χρήστες του δικτυακού τόπου γίνονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της παραγγελίας. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από τον προμηθευτή δεν χρειάζεται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι αποτελεσματικά έναντι του χρήστη.

VI. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

20. Οι κανόνες των ενοτήτων VI και VII των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν για τους χρήστες που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς, μπορούν να θεωρηθούν καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των καταναλωτών.

21. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά στην Ιστοσελίδα χωρίζονται σε τύπους και ομάδες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής, η τιμή και άλλες πρόσθετες πληροφορίες που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τον Χρήστη να κάνει μια τεκμηριωμένη επιλογή κατά την αγορά του προϊόντος αναφέρονται στο προφίλ κάθε σχετικού προϊόντος στον Ιστότοπο. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή των αγαθών που δεν αφορούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους και δεν διεκδικεί την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

22. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει ονόματα, μοντέλα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά στην αγγλική ή σε άλλη ξένη γλώσσα, όταν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αγαθών κατά τη μετάφραση ή όταν δεν υπάρχει γενικά αποδεκτή και ξεκάθαρη ορολογία στη βουλγαρική γλώσσα.

23. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σε βουλγαρικά λέβα και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η τιμή κάθε συγκεκριμένου προϊόντος αναγράφεται σε σημείο ορατό από τον Χρήστη, ώστε να ενημερώνεται σχετικά πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

24. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο προμηθευτής αναφέρει τη συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

25. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με αντικαταβολή.

26. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, ο χρήστης υποχρεούται να καταβάλει κατά την παράδοση στον προμηθευτή ή στον εκπρόσωπο/υπεργολάβο του που πραγματοποιεί την παράδοση την πλήρη αξία της παραγγελίας σύμφωνα με την επιβεβαίωση του προμηθευτή.

27. Τα έξοδα παράδοσης δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων. Το κόστος παράδοσης είναι σύμφωνα με το τιμολόγιο του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφοράς που έχει επιλέξει ο χρήστης - Speedy ή Econt.

28. Ανά πάσα στιγμή πριν από την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας με τη συμπλήρωση της φόρμας αγοράς, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει.

29. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες σύμφωνα με την παρούσα ενότητα είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της απεικόνισής τους στον Ιστότοπο του Παρόχου - πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

30. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση που οφείλεται σε περιστάσεις πέραν του ελέγχου του, όπως η καθυστέρηση εκ μέρους του ταχυμεταφορέα που πραγματοποιεί την παράδοση.

31. Κατά την παράδοση, τα αγαθά πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά από τον Χρήστη ή/και από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Χρήστη. Σε περίπτωση εξωτερικών ορατών ελαττωμάτων - τυχόν ζημιών, χτυπημάτων ή άλλων φθορών που διαπιστώνονται κατά την παράδοση, ο χρήστης υπογράφει έκθεση ζημιών παρουσία του ταχυμεταφορέα περιγράφοντας τα διαπιστωθέντα ελαττώματα και ενημερώνει αμέσως τον προμηθευτή με οποιονδήποτε από τους τρόπους επικοινωνίας που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

32. Με την αποδοχή της παράδοσης από τον χρήστη χωρίς παρατηρήσεις, κάθε μεταγενέστερη αξίωση για εξωτερικά ορατά ελαττώματα των παραληφθέντων αγαθών θεωρείται αβάσιμη και ως τέτοια δεν ικανοποιείται. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των αγαθών δεν συνταχθεί και δεν υπογραφεί έκθεση ζημιών παρουσία του ταχυμεταφορέα ή/και δεν ειδοποιηθεί αμέσως ο Προμηθευτής, ο Καταναλωτής χάνει το δικαίωμα να συμμορφώσει τα εντοπισμένα εξωτερικά ορατά ελαττώματα με τη σύμβαση πώλησης.

33. Κατά την παράδοση των αγαθών, ο Καταναλωτής ή τρίτος που έχει ορίσει υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα. Ως τρίτος θεωρείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος της αίτησης, αλλά αποδέχεται την παράδοση των αγαθών στη διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο Καταναλωτής.

34. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης ή/και δεν παρέχεται πρόσβαση στη διεύθυνση παράδοσης, ο προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα ζητούμενα αγαθά.

35. Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα αγαθά δεν είναι σαφώς σύμφωνα με τα αγαθά που παρήγγειλε για αγορά ο Καταναλωτής και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με απλή επιθεώρηση των παραδοθέντων αγαθών, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση των παραδοθέντων αγαθών με αγαθά που αντιστοιχούν στην αίτησή του για αγορά εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση του εν λόγω αιτήματος στον Προμηθευτή μέσω οποιουδήποτε από τα μέσα επικοινωνίας που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

36. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία στο σύνολό τους, πλήρη με τα συνοδευτικά έγγραφα και άθικτα. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν κατεστραμμένη συσκευασία, σημάδια χρήσης, γρατζουνιές, χτυπήματα, ελλείποντα εξαρτήματα, κάρτα εγγύησης ή άλλο έγγραφο, να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί τα επιστρεφόμενα αγαθά.

37. Ο Προμηθευτής πραγματοποιεί παραδόσεις μέσω υπεργολάβου και μόνο στη γεωγραφική επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

38. Εάν ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο, ενημερώνει τον Χρήστη και επιστρέφει τα ποσά που έχει καταβάλει ο Χρήστης εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής θα έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση ή/και ποινή στον Χρήστη.

39. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στα δημοσιευμένα προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές και άλλα χαρακτηριστικά των αγαθών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και οι χρήστες θεωρούνται ότι ενημερώνονται για τις εν λόγω αλλαγές από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

40. Σε περίπτωση αλλαγής της τιμής των αγαθών, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της τιμής που αναγραφόταν στον ιστότοπο κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, είτε αυτή είναι χαμηλότερη είτε υψηλότερη από την ενημερωμένη τιμή.

41. Ορισμένες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο ενδέχεται να αφορούν προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα ή προσφέρονται επί του παρόντος. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει παραγγείλει ένα τέτοιο προϊόν, ο προμηθευτής έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον όρο 38 ανωτέρω.

42. Σε περίπτωση τεχνικών σφαλμάτων στις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο /συμπεριλαμβανομένων των τιμών, της διαθεσιμότητας ή άλλων κύριων χαρακτηριστικών των αγαθών/, με αποτέλεσμα η παραγγελία να μην μπορεί να εκτελεστεί, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον Χρήστη, εκτός από την επιστροφή των ποσών που κατέβαλε ή/και κατέθεσε ο Χρήστης για την ακυρωθείσα παραγγελία, εάν υπάρχουν. Ο χρήστης έχει το ίδιο δικαίωμα.

VII. ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

43. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, και σε περίπτωση που έχει παραγγείλει πολλά αγαθά με μία παραγγελία, τα οποία θα παραδοθούν χωριστά, από την ημερομηνία κατά την οποία αποδέχθηκε τα τελευταία αγαθά.

44. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, ως τέτοια θα θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία ο χρήστης έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί να είναι χαραγμένα, με επιγραφή, με πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία, συνδετήρες ή άλλα μέρη /ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός/.

45. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που ενημερώσει τον προμηθευτή για την απόφασή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 43 ανωτέρω.

46. Ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αποστέλλοντας στον προμηθευτή σαφή δήλωση ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση και αναφέροντας τα χαρακτηριστικά που εξατομικεύουν την παραγγελία: αριθμός παραγγελίας, είδος και ποσότητα των αγαθών, όνομα, διεύθυνση και επαφή για τα σχόλια του χρήστη. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται ειδικά στην Ιστοσελίδα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@prirodnik.com.

47. Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το παρόν τμήμα, ο προμηθευτής αποστέλλει επιβεβαίωση της παραλαβής της υπαναχώρησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία ελήφθη η δήλωση υπαναχώρησης, όπως σαφώς ορίζεται στο παρόν, ή σε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται ρητά στη δήλωση υπαναχώρησης. Ο Πάροχος αποστέλλει την επιβεβαίωση το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησης εξαίρεσης.

48. Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει, ο προμηθευτής του επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

49. Ο Πάροχος επιστρέφει τα ποσά που εισπράττει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, εκτός εάν ο Χρήστης έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον Χρήστη.

50. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης των αγαθών.

51. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, οφείλει να αποστείλει ή να παραδώσει τα αγαθά στον Προμηθευτή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Καταναλωτής γνωστοποίησε στον Προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο καταναλωτής αποστείλει ή παραδώσει τα αγαθά στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Τα έξοδα επιστροφής και παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον Καταναλωτή.

52. Ο Προμηθευτής μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών του Καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη ότι έχει στείλει τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

53. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τα αγαθά που παρέλαβε από τον προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

54. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία στο σύνολό τους σύμφωνα με τον όρο 36 ανωτέρω, με τα συνοδευτικά έγγραφα /όπου υπάρχουν/ και χωρίς φθορές. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν κατεστραμμένη συσκευασία, σημάδια χρήσης, γρατζουνιές, χτυπήματα, ελλείποντα εξαρτήματα ή άλλες ασυνέπειες, να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί τα επιστρεφόμενα αγαθά.

55. Σε περίπτωση που τα αγορασθέντα αγαθά βρίσκονται σε συσκευασία σφραγισμένη με αυτοκόλλητο ή με άλλο τρόπο από τον κατασκευαστή τους, που προορίζεται να πιστοποιήσει την ποιότητά τους ως νέο και προηγουμένως αχρησιμοποίητο προϊόν, ο χρήστης δικαιούται να επιστρέψει τα αγαθά μόνο στην αρχική τους μορφή, με κλειστή συσκευασία, μαζί με τα υπάρχοντα προστατευτικά αυτοκόλλητα, επιθέματα, καπάκια, τάπες ή άλλα σημάδια άθικτα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή της τιμής που έπρεπε να καταβάλει για το παραγγελθέν προϊόν.

VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΗΓΗΣΗΣ

56. Κατά την αγορά αγαθών που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και/ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο Προμηθευτής δεν παρέχει πρόσθετα δικαιώματα χρήσης και/ή διανομής, εκτός από τα δικαιώματα και/ή τις άδειες που αναφέρονται ρητά από τον κατασκευαστή/διανομέα των αγαθών.

57. Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή, τα οποία προστατεύονται βάσει του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων, του νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποδειγμάτων χρησιμότητας, του νόμου περί εμπορικών σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων και άλλων εφαρμοστέων νόμων στον τομέα αυτό, παρέχονται στους Χρήστες στην αρχική τους μορφή, συσκευασία και μέσο χωρίς καμία επιρροή από τον Προμηθευτή και σύμφωνα με τις άδειες και τα δικαιώματα διανομής που έχουν παραχωρηθεί από τους κατασκευαστές και/ή τους διανομείς τους για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.

58. Οι σύνδεσμοι στον Ιστότοπο προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, όταν αναρτώνται, προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνση των Χρηστών. Κατά τη χρήση ενός τέτοιου συνδέσμου, οι Χρήστες δεν χρησιμοποιούν μια υπηρεσία που παρέχεται από τον Πάροχο και όσον αφορά τη χρήση του συνδέσμου εκτός της Ιστοσελίδας, δεν ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και οι Πολιτικές Απορρήτου και Cookies του Παρόχου.

59. Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες ή/και το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που ανήκουν σε τρίτους και δεν επιβάλλει ούτε συνιστά τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ή των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτούς. Κάθε κίνδυνος που σχετίζεται με τη χρήση αυτών των ιστότοπων βαρύνει τους χρήστες.

IX. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

60. Ο Πάροχος αποδέχεται και ανακοινώνει στον Ιστότοπό του την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

61. Ο Πάροχος λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο, καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 - ΓΚΠΔ).

62. Με τη συμπλήρωση της παραγγελίας και την αποστολή της στον Προμηθευτή, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο και ότι έχει συμφωνήσει με την αποθήκευση και επεξεργασία από τον Προμηθευτή των προσωπικών δεδομένων που έχει παράσχει σε σχέση με το αίτημα παραγγελίας του και ότι έχει ενημερωθεί για: τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, τον εθελοντικό χαρακτήρα της παροχής τους, το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων που συλλέγονται, το "δικαίωμα στη λήθη" κ.λπ. το δικαίωμα στη λήθη και το δικαίωμα στη λήθη, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου.

X. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ

63. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο και η τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της δημοσίευσης των τροποποιήσεων στην Ιστοσελίδα.

64. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο λύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά τη λύση και εκκαθάριση ή την πτώχευση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης,
 • με αμοιβαία συναίνεση των μερών που εκφράζεται εγγράφως, 
 • μονομερώς, με ειδοποίηση οποιουδήποτε μέρους σε περίπτωση υπαίτιας παράλειψης του άλλου μέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
 • σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός εκ των συμβαλλομένων μερών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, χωρίς τα μέρη να οφείλουν αμοιβαία αποζημίωση ή/και κυρώσεις, οπότε κάθε μέρος επιστρέφει στο άλλο μέρος ό,τι έχει λάβει από το άλλο μέρος σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης,
 • σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με την ενότητα VII των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

XI. ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

65. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται την ακυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

66. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα εκτέλεσης και ερμηνείας που δεν καλύπτονται από το παρόν.

67. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών της παρούσας σύμβασης επιλύονται φιλικά, από τις αρμόδιες αρχές ή από την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών.

68. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες του www.prirodnik.com , από τις 8.01.2021.