Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Η παρούσα πολιτική σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Prirodnik Ltd.

VII. ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΏΡΗΣΗΣ

43. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών, και σε περίπτωση που έχει παραγγείλει πολλά αγαθά με μία παραγγελία, τα οποία θα παραδοθούν χωριστά, από την ημερομηνία κατά την οποία αποδέχθηκε τα τελευταία αγαθά.

44. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης για αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες. Για παράδειγμα, ως τέτοια θα θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία ο χρήστης έχει δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί να είναι χαραγμένα, με επιγραφή, με πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία, συνδετήρες ή άλλα μέρη /ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός/.

45. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που ενημερώσει τον προμηθευτή για την απόφασή του πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 43 ανωτέρω.

46. Ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αποστέλλοντας στον προμηθευτή σαφή δήλωση ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση και αναφέροντας τα χαρακτηριστικά που εξατομικεύουν την παραγγελία: αριθμός παραγγελίας, είδος και ποσότητα των αγαθών, όνομα, διεύθυνση και επαφή για τα σχόλια του χρήστη. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρέχεται ειδικά στην Ιστοσελίδα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@prirodnik.com.

47. Σε περίπτωση που ένας χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το παρόν τμήμα, ο προμηθευτής αποστέλλει επιβεβαίωση της παραλαβής της υπαναχώρησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία ελήφθη η δήλωση υπαναχώρησης, όπως σαφώς ορίζεται στο παρόν, ή σε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται ρητά στη δήλωση υπαναχώρησης. Ο Πάροχος αποστέλλει την επιβεβαίωση το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησης εξαίρεσης.

48. Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει, ο προμηθευτής του επιστρέφει όλα τα ποσά που έλαβε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία του κοινοποιήθηκε η απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

49. Ο Πάροχος επιστρέφει τα ποσά που εισπράττει χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Χρήστης στην αρχική συναλλαγή, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, εκτός εάν ο Χρήστης έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο μέσο πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον Χρήστη.

50. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα παράδοσης των αγαθών.

51. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση, οφείλει να αποστείλει ή να παραδώσει τα αγαθά στον Προμηθευτή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Καταναλωτής γνωστοποίησε στον Προμηθευτή την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο καταναλωτής αποστείλει ή παραδώσει τα αγαθά στον προμηθευτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Τα έξοδα επιστροφής και παράδοσης των αγαθών βαρύνουν τον Καταναλωτή.

52. Ο Προμηθευτής μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών του Καταναλωτή έως ότου παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο Καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη ότι έχει στείλει τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

53. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τα αγαθά που παρέλαβε από τον προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

54. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία στο σύνολό τους σύμφωνα με τον όρο 36 ανωτέρω, με τα συνοδευτικά έγγραφα /όπου υπάρχουν/ και χωρίς φθορές. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, εάν τα επιστρεφόμενα αγαθά έχουν κατεστραμμένη συσκευασία, σημάδια χρήσης, γρατζουνιές, χτυπήματα, ελλείποντα εξαρτήματα ή άλλες ασυνέπειες, να αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί τα επιστρεφόμενα αγαθά.

55. Σε περίπτωση που τα αγορασθέντα αγαθά βρίσκονται σε συσκευασία σφραγισμένη με αυτοκόλλητο ή με άλλο τρόπο από τον κατασκευαστή τους, που προορίζεται να πιστοποιήσει την ποιότητά τους ως νέο και προηγουμένως αχρησιμοποίητο προϊόν, ο χρήστης δικαιούται να επιστρέψει τα αγαθά μόνο στην αρχική τους μορφή, με κλειστή συσκευασία, μαζί με τα υπάρχοντα προστατευτικά αυτοκόλλητα, επιθέματα, καπάκια, τάπες ή άλλα σημάδια άθικτα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή της τιμής που έπρεπε να καταβάλει για το παραγγελθέν προϊόν.